Saltar al contingut principal

Estadística de preus de la terra

Codi: 03 01 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Estimació anual, a partir de l'observació directa, de l'evolució dels preus de la terra i dels cànons d'arrendaments rústics, dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, explotació agrària, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: preus i cànons per hectàrea dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030105

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.