Saltar al contingut principal

Estadística de les captures pesqueres i de la producció aqüícola

Codi: 03 01 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: confraries de pescadors de Catalunya, empreses i organitzacions aqüícoles

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre les notes de venda (producte comercialitzat en primera venda a les llotges catalanes). Dades globals de producció aqüícola (aqüicultura).

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: vendes per llotges

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual, contínua, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030107

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.