Saltar al contingut principal

Estadística del consum energètic del sector industrial

Codi: 03 02 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 133.100 €

Ressenya: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia amb desagregació provincial.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: empreses titulars d'establiments industrials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu postal, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2018-2020

Periodicitat: triennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2022 (el 2021 es realitzarà la recopilació i el tractament de dades; el 2022 la depuració i l'obtenció de resultats)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030208

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.