Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial

Codi: 03 03 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 03. Indústria

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial d'àmbit estatal, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com les de macromagnituds, es presentaran amb un nivell elevat de desagregació sectorial.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses industrials, establiments industrials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, persones ocupades, assalariades, no assalariades, personal assalariat equivalent a jornada completa, hores treballades pel personal assalariat, ingressos d'explotació, volum de negoci, vendes netes, prestacions de serveis, treballs realitzats per a l'actiu, subvencions a l'explotació, resultat de l'exercici, destinació geogràfica de les vendes, altres ingressos, variació d'existències, despeses d'explotació, consums, treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, sous i salaris, càrregues socials i altres despeses de personal, despeses en serveis exteriors, dotacions per a amortitzacions, altres despeses, impostos sobre la producció i els productes, inversió bruta, valor de la producció, valor afegit brut, excedent brut d'explotació, indicadors

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.