Saltar al contingut principal

Estadística de trànsit marítim als ports

Codi: 03 07 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives de Ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona per conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa pública

Unitat d'informació: vaixells

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de vaixells, passatgers que transporten, mercaderies, volum de pesca

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030703

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.