Saltar al contingut principal

Estadística del transport regular de viatgers per carretera

Codi: 03 07 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses concessionàries, empreses de transport

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l'oferta i la demanda.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, empresa pública

Unitat d'informació: transport regular de viatgers per carretera

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de viatgers, expedicions, línies, quilòmetres recorreguts i viatgers per quilòmetre, nombre de línies interurbanes, nombre d'operadors, nombre de concessions, entre d'altres

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030704

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.