Saltar al contingut principal

Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona

Codi: 03 07 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada depurada i tractada.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: tipologia, antiguitat, potència, tipus de propietari, nacionalitat del propietari

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030709

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques corresponents a l'explotació de l'impost de vehicles: nombre de vehicles, tipologia, antiguitat, potència, tipus de propietari i nacionalitat del propietari.

Referència temporal de les dades: 2020 (la data de referència és la de tancament de l'any fiscal)

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Resultats publicats:

Parc de vehicles. 2020

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.