Saltar al contingut principal

Estadística d'establiments turístics

Codi: 03 08 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: Turisme de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Actualització de la base de dades RADAE, que recull les altes, baixes i modificacions produïdes per les resolucions administratives sobre les incidències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i establiments turístics se sistematitza a través de les aplicacions informàtiques ALFIL i OMET.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: establiments (nombre i tipus), categoria, capacitat d'allotjament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, marques turístiques, altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030810

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Consulta interactiva al web que ofereix les dades d'empreses i entitats turístiques reglamentades existents a tancament d'any.

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, comarques i Aran, municipis, marques turístiques, altres àmbits

Resultats publicats:

Oferta municipal d'establiments turístics

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.