Saltar al contingut principal

Resultats economicofinancers de les empreses

Codi: 03 09 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 09. Sector financer

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: Banc d'Espanya, cambres de Comerç de Catalunya

Cost directe estimat: 14.000 €

Ressenya: Anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya. S'hi inclou la informació desagregada per sectors d'activitat i per dimensió de l'empresa.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: inversió, finançament, rendibilitat, endeutament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018,2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/030905

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.