Saltar al contingut principal

Estadística de la recaptació de tributs

Codi: 03 10 01PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Publicació de l'informe trimestral dels tributs que conté les estadístiques dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya, a partir dels arxius administratius que gestiona el Departament d'Economia i Hisenda. Les dades corresponen al total de Catalunya.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: recaptació líquida i contret dels tributs propis i cedits, així com altres dades relatives a declarants, bases imposables i liquidables, tipus impositius i quotes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017-2024

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2024

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/031001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.