Saltar al contingut principal

Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Codi: 03 10 02PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, amb els resultats desglossats per capítols i polítiques de despesa.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: pressupostos per capítols, articles, conceptes, aplicacions, àrees, polítiques i programes de despesa, unitats administratives i liquidacions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2024

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2024 (anualment les dades del pressupost aprovat i mensualment les dades d'execució)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/031002

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.