Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa pública en cultura

Codi: 03 10 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 47.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació recollida en un treball de camp per conèixer la despesa en cultura de les administracions locals de Catalunya per capítols, els programes pressupostaris, el personal, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, Administració pública

Unitat d'informació: ajuntaments, consells comarcals, diputacions

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031005

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.