Saltar al contingut principal

Estadística del joc

Codi: 03 10 15PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 4.000 €

Ressenya: Publicació de les dades del joc que contenen les estadístiques bàsiques tributàries i sectorials del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, màquines recreatives i d'atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, empresa, establiment, persona física

Unitat d'informació: altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: dades relatives a la recaptació derivada del joc privat a Catalunya, (recaptació líquida, contreta, dades per tipus de joc i cens d'establiments), i també dades relatives al volum d'activitat, al nombre d'autoritzacions, a les actuacions de gestió, regulació i control, a les prohibicions d'accedir a establiments de joc i als expedients informatius i sancionadors del joc privat a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2024

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2024

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/031015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.