Saltar al contingut principal

Indicadors territorials de població activa

Codi: 04 01 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Càlcul d'indicadors territorials de la població en relació amb l'activitat econòmica segons criteris de l'OIT, mitjançant tècniques de modelització estadística no paramètrica.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, activitat, ocupació i atur

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2019-2020 (3r i 4t trimestre del 2019 i 1r i 2n trimestre del 2020)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.