Saltar al contingut principal

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Codi: 04 01 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d'activitat, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha realitzat l'explotació estadística del fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social. La publicació dels resultats és possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina l'any 2011, i el posterior encreuament del fitxer amb el Registre de població de Catalunya. Es difonen resultats municipals i comarcals de les afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per sector d'activitat, per tipus de relació amb l'activitat i règim de cotització. Es difonen també, resultats municipals i comarcals dels afiliats a la Seguretat Social per sexe, edat i nacionalitat, segons residència padronal de l'afiliat.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.