Saltar al contingut principal

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal

Codi: 04 01 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Cost directe estimat: 22.000 €

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d'activitat, tipus de relació laboral, tipus de jornada, tipus de contracte, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants o més

Període de referència: 2020-2021 (31 de desembre del 2020 i 31 març, 30 de juny i 30 de setembre del 2021)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha fet l'explotació estadística del fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social. La publicació dels resultats és possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina i el posterior encreuament del fitxer amb el Registre de població de Catalunya. Es publiquen resultats d'afiliats i afiliacions segons la residència padronal de l'afiliat. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització, sector d'activitat i divisió d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons tipus de contracte i tipus de jornada encreuades per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

Referència temporal de les dades: 2020-2021 (31 de desembre del 2020 i 31 març, 30 de juny i 30 de setembre del 2021)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants o més

Resultats publicats:

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (AFI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.