Saltar al contingut principal

Estadística longitudinal de vides laborals

Codi: 04 01 04PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 11.900 €

Ressenya: Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes segons les principals variables sociodemogràfiques i d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies, municipis de més de 40.000 habitants

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040104

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha realitzat l'explotació estadística dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) de la Seguretat Social amb informació referida a la població resident, cotitzant o pensionista a Catalunya que ha tingut una o més relacions administratives amb la Seguretat Social, amb referència a anys naturals. La MCVL és un conjunt organitzat de microdades anonimitzades extretes a partir de registres administratius provinents de la Seguretat Social i complementades amb la informació individual del Padró continu i de l'Agència Tributària. Els resultats de la MCVL es difonen amb caràcter anual i s'ofereix informació sobre les característiques de la població que ha tingut alguna relació amb la Seguretat Social segons si és resident, cotitzant o pensionista. També defineix els diferents episodis d'ocupació, desocupació i/o pensió que ha tingut la població d'estudi en el transcurs de l'any de referència.

Referència temporal de les dades: 2018

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, províncies, municipis de més de 40.000 habitants

Resultats publicats:

Estadística longitudinal de vides laborals (MCVL)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019