Saltar al contingut principal

Estadística longitudinal de vides laborals

Codi: 04 01 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 11.900 €

Ressenya: Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o hagin rebut alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes segons les principals variables sociodemogràfiques i d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: municipis de més de 40.000 habitants, Catalunya, províncies

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040104

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021