Saltar al contingut principal

Estadística de fluxos del mercat de treball

Codi: 04 01 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística dels fitxers de fluxos de l'Enquesta de població activa per obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats del mercat de treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions d'ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d'entrada i sortida entre aquestes situacions. L'objectiu és ampliar la perspectiva sobre l'ocupació, la desocupació i la participació laboral de manera complementària a les estadístiques d'estocs.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nivell formatiu, nacionalitat, temps sense feina, inscripció oficina de treball, percepció de prestació o subsidi

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040105

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.