Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona

Codi: 04 01 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, d'atur registrat a les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) de la ciutat de Barcelona, de dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social, i d'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l'Enquesta de població activa (EPA). L'atur registrat es presenta desagregat per districtes i barris.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, atur registrat: nivell d'estudis, sectors d'activitat econòmica, grups d'ocupació, nacionalitat. Afiliats per divisions CCAE 2009. EPA: nivell d'estudis, nacionalitat, sector econòmic, situació professional, tipus de jornada, tipus de contracte

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona

Període de referència: 2020

Periodicitat: mensual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040106

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.