Saltar al contingut principal

Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat

Codi: 04 01 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les oficines de treball de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, compte de cotització, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, ocupació preferent sol·licitada, nivell formatiu, activitat econòmica de la darrera feina, perceptors de prestacions, durada de la demanda, nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040108

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística és el resultat de l'explotació del fitxer administratiu de demandants d'ocupació inscrits al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Mitjançant informació agregada en diferents productes, es dona informació sobre la classificació estadística de les persones que estan inscrites al SOC (principalment: demandants d'ocupació, demandants d'ocupació no ocupats i aturat registrat), així com de diferents variables de classificació com: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, sexe, edat, nivell formatiu, nacionalitat i durada de la demanda.

Referència temporal de les dades: 2020,2021

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Atur registrat i demandes d'ocupació

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.