Saltar al contingut principal

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Codi: 04 01 15PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: L'objectiu d'aquesta nova fase del projecte és començar a implementar la metodologia estudiada per estimar taxes d'ocupació i altres indicadors d'interès els anys que no es du a terme l'Enquesta atès el seu caràcter triennal. Per al càlcul d'aquests indicadors és fonamental l'ús de registres administratius, com el fitxer d'estudiants universitaris, el Registre d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social, la Base de dades de persones demandants inscrites al SOC i el fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d'ocupació.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: compte de cotització, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, variables relacionades amb els estudis dels titulats i amb les característiques de l'ocupació (sector d'activitat, tipus de contracte i tipus de jornada, entre altres).

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040115

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.