Saltar al contingut principal

Enquesta de qualitat i condicions de treball

Codi: 04 03 01PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 197.000 €

Ressenya: Durant l'any 2020 es farà l'explotació dels resultats derivats del treball de camp de l'Enquesta duta terme durant l'any 2019 i 2020, per tal d'avaluar i quantificar la qualitat de l'entorn de treball de la població ocupada a Catalunya, així com les exposicions a condicions de risc, per tal de determinar el grau de salut i benestar, els grups de risc i les relacions entre els diferents aspectes de les condicions de treball, segons sexe i edat. També s'elaborarà un conjunt d'indicadors en aquestes matèries que puguin recolzar la formulació de les polítiques públiques catalanes en matèria de qualitat, seguretat i salut laboral.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, referides a qualitat i condicions d'ocupació (estatus d'ocupació, tipus de contracte, temps de treball, duració i organització de la jornada, salari), condicions de treball (higiene, ergonomia, seguretat i organització del treball, riscos psicosocials -inclosa doble presència-) i efectes (estat de salut, salut mental, incapacitat temporal)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2019,2020

Periodicitat: quadriennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.