Saltar al contingut principal

Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana

Codi: 04 05 04PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 05. Llengua

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 59.000 €

Ressenya: Realització del projecte tècnic i del treball de camp de l'enquesta a la comunitat amb discapacitat auditiva de Catalunya. L'objectiu de l'estudi és conèixer la composició i característiques del col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva i el col·lectiu de persones usuàries d'LSC. L'objectiu general del present estudi és conèixer la realitat sociolingüística de la població adulta (16 anys i més) que pateix sordesa i que usa l'LSC a Catalunya i estimar dades de la població escolar amb aquestes característiques.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població de 16 anys i més, altres unitats d'informació

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, formes de comunicació, coneixement de l'LSC i d'altres LS, usos de l'LSC i d'altres LS, usos de la llengua oral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040504

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.