Saltar al contingut principal

Estadística d'arts escèniques

Codi: 04 07 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 68.000 €

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic per conèixer el nombre, l'activitat, el pressupost, el personal i les característiques dels espectacles exhibits i produïts de les sales i les companyies d'arts escèniques a Catalunya, i explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.

Fases del procés estadístic: construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: companyies de teatre, dansa i circ, sales de teatre, dansa i circ

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre i tipologia de les sales i companyies d'arts escèniques, característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, despeses i treballadors de les sales i les companyies

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040706

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.