Saltar al contingut principal

Estadística d'arxius

Codi: 04 07 11PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic als arxius de Catalunya per tal de conèixer el nombre, la tipologia, l'activitat, el personal, el pressupost i altres característiques pròpies del sector a Catalunya, i explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Fases del procés estadístic: construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, entitat cultural, entitat religiosa, persona física

Unitat d'informació: arxius

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre, tipologia, activitat, personal, pressupost

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040711

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.