Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 350.000 €

Ressenya: L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya permet obtenir informació estadística sobre la distribució de la renda, així com la caracterització de la població en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, d'acord amb els indicadors estàndards europeus i tenint en compte el llindar de pobresa propi de Catalunya. Des de l'any 2016 es compon de dues mostres homogènies recollides separadament, una per l'INE i una altra per l'Idescat. Durant el primer trimestre de l'any es realitza l'operació de camp i l'últim trimestre es tabulen i publiquen els resultats. A més, excepcionalment, el 2024 es preveu que durant el primer trimestre es publiquin els resultats de l'edició anterior.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, llar, persona física

Unitat d'informació: població resident a les llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta telefònica, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, nivell formatiu, situació de pobresa, tipus de llar, nacionalitat, composició de la llar, condicions de l'habitatge, detall dels ingressos de les persones, percepció de les condicions de vida en general

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2023,2024

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener 2024 (resultats del 2023) i desembre 2024 (resultats del 2024)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/050101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2024