Saltar al contingut principal

Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

Codi: 05 02 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 18.800 €

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per tipus de finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, entitat de serveis socials, establiment

Unitat d'informació: serveis socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Base de dades d'entitats i establiments socials
    • Padró municipal d'habitants
    • Fitxers de gestió de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Variables principals: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de finançament, titularitat, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.