Saltar al contingut principal

Estadística d'ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec

Codi: 05 02 07PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a l'ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: prestacions econòmiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: famílies beneficiàries

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050207

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.