Saltar al contingut principal

Estadística de títols de famílies nombroses

Codi: 05 02 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols expedits a Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: títols de família nombrosa

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre de títols vigents, nous i renovats, categoria, nombre de fills

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050208

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.