Saltar al contingut principal

Estadística de serveis socials d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Codi: 05 02 19PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 4.000 €

Ressenya: Obtenció i tractament estadístic de les dades dels recursos de la Xarxa d'atenció integral a les dones que pateixen violència masclista.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: serveis socials, persones, famílies

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre de serveis i places, dones ateses, fills/es atesos/es

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050219

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Serveis d'acolliment i recuperació, serveis de pis amb suport i de pis pont, serveis d'intervenció especialitzada i serveis tècnics de punt de trobada.

Referència temporal de les dades: 2021

Desagregació territorial de les dades publicades: àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Observacions:

L'històric d'aquesta estadística està publicat a l'apartat corresponent del Mapa de Serveis Socials de Catalunya, del Departament de Drets Socials.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.