Saltar al contingut principal

Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Agència de Salut Pública de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 12.300 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament per tal de possibilitar l'anàlisi de les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura. L'estadística de mortalitat de la ciutat de Barcelona es millora utilitzant el Registre de mortalitat judicial de la ciutat de Barcelona i el Registre de vigilància activa de la mortalitat perinatal de la ciutat de Barcelona, ambdós elaborats per l'ASPB. Així mateix, es geocodifiquen les defuncions utilitzant una aplicació informàtica de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, causa bàsica de defunció, residència

Desagregació territorial dels resultats: seccions censals, altres àmbits, municipi de Barcelona, àrees bàsiques de salut, àrees integrals de salut, barris, districtes

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021 (les dades de mortalitat es proveeixen amb dos anys de decalatge)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050303

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques que proporcionen les dades de mortalitat de la població resident a Barcelona, per a l'any 2019, desagregades per: sexe, grans grups d'edat, districte i barri, si s'escau.

Referència temporal de les dades: 2019 (les dades de mortalitat presenten un decalatge de dos anys respecte l'any en curs)

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, altres àmbits, municipi de Barcelona, àrees bàsiques de salut, àrees integrals de salut

Resultats publicats:

La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2019

Llibre de mortalitat 2019

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.