Saltar al contingut principal

Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Girona

Codi: 05 03 14PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut Català d'Oncologia

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Càlcul de les taxes d'incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Girona.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, data d'incidència, localització tumoral, histologia de la neoplàsia maligna, estadificació, supervivència a cinc anys (observada i relativa)

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: bianual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050314

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.