Saltar al contingut principal

Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 19PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de tuberculosi i sobre l'evolució de la prevalença de la infecció.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, nombre de casos, incidència, grups de risc

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050319

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques sobre nombre de casos, incidència per sexe, edat i grups de risc.

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Informe 'La salut a Barcelona 2020'. La tuberculosi a Barcelona

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.