Saltar al contingut principal

Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic

Codi: 06 01 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 01. Entorn físic i clima

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya. Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de regionalització (downscaling) estadística i dinàmica.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: meteorologia i clima

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: depenent del producte al finalitzar el mes, l'estació climàtica o l'any

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.