Saltar al contingut principal

Estadística hidrogràfica

Codi: 06 01 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 01. Entorn físic i clima

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa de pla hidrològic.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa

Unitat d'informació: conques hidrogràfiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: conques hidrogràfiques, superfície, nivells i cabals dels rius; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volums disponibles; canals: descripció i cabals; volum d'aigua dessalinitzada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.