Saltar al contingut principal

Estadística de residus municipals

Codi: 06 02 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, del tipus de gestió i del grau de compliment dels programes de residus.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: residus municipals

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Desagregació territorial dels resultats: municipis, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060202

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.