Saltar al contingut principal

Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

Codi: 06 02 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: depuradores

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de depuradores per tipologies, nombre de depuradores conformes a la Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m3/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d'eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d'eliminació de DBO5. Tractament dels biosòlids (tones de matèria seca), generació, evolució del tractament i destinació dels fangs generats a les depuradores

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060204

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.