Saltar al contingut principal

Estadística de la qualitat de l'aire

Codi: 06 02 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les dades trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi corresponents als diferents punts de mesurament de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: aire

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: concentració de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), plom, cadmi, arsènic, níquel, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè, benzopirè i sulfur d'hidrogen

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, punts de mesurament en municipis concrets

Període de referència: 2020

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060210

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.