Saltar al contingut principal

Estadística de les espècies amenaçades

Codi: 06 02 17PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: organitzacions no governamentals, universitats catalanes, Institut Català d'Ornitologia, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Seguiment de l'evolució d'algunes de les espècies més amenaçades a Catalunya o amb poblacions molt reduïdes o confinades a uns espais molt concrets.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: espècies

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'exemplars, distribució, evolució, productivitat, èxit reproductor

Desagregació territorial dels resultats: municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial, espais naturals

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual, contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060217

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.