Saltar al contingut principal

Estadística de sectors de planejament

Codi: 06 04 03PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 04. Usos del sòl i planificació

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic dels municipis de Catalunya per a l'inventari i seguiment dels sectors de desenvolupament en sòl urbà i urbanitzable del planejament urbanístic vigent, segons les dades refoses del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: planejament urbanístic

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de sectors de desenvolupament previstos pel planejament general vigent amb les variables següents: codi sector MUC, descripció sector segons planejament municipal, superfícies de l'àmbit i tipus de desenvolupament

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2023

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2024

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/060403

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.