Saltar al contingut principal

Estadística de l'edificació residencial

Codi: 06 05 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Cost directe estimat: 45.643 €

Ressenya: Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: les bases de dades dels col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments); les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats, i les cèdules d'habitabilitat emeses per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per contrastar les dades d'habitatges acabats.

Fases del procés estadístic: disseny, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'habitatges, superfície construïda, tipologia edificatòria

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060501

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona informació sobre el nombre d'habitatges iniciats i acabats, i de la tipologia i la superfície d'aquests habitatges, a partir dels visats i certificats finals d'obra, i el nombre de cèdules d'habitabilitat d'habitatges nous sol·licitades a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com un altre indicador d'habitatges acabats.

Referència temporal de les dades: 2021

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, districtes

Resultats publicats:

Construcció d'habitatges

Habitatges iniciats i acabats als municipis i comarques de Catalunya

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.