Saltar al contingut principal

Estadística de l'edificació residencial

Codi: 06 05 01PAAE: 2024Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 45.600 €

Ressenya: Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament les bases de dades dels col·legis de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments), les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats, i les cèdules d'habitabilitat emeses per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per contrastar les dades d'habitatges acabats.

Fases del procés estadístic: disseny, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'habitatges, superfície construïda, tipologia edificatòria

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: 2024

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2024

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2024/060501

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.