Saltar al contingut principal

Estadística de la construcció d'habitatges de protecció pública

Codi: 06 05 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.173 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060503

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona informació sobre les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges amb protecció oficial, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats amb protecció oficial.

Referència temporal de les dades: 2021

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, districtes

Resultats publicats:

Construcció d'habitatges amb protecció oficial

Habitatges iniciats i acabats als municipis i comarques de Catalunya

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.