Saltar al contingut principal

Estadística del lloguer d'habitatges

Codi: 06 05 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Direcció General de Cadastre, Institut Català del Sòl

Cost directe estimat: 52.731 €

Ressenya: Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'Incasòl relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i la renda mitjana mensual a Catalunya.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris

Període de referència: 2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060505

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.