Saltar al contingut principal

Estadística dels ajuts al pagament de l'habitatge

Codi: 06 05 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals

Cost directe estimat: 22.082 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajuts per pagar l'habitatge. A partir d'aquests registres es poden conèixer les condicions socioeconòmiques dels perceptors d'aquest ajut.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'ajuts per pagar l'habitatge i les característiques socioeconòmiques dels beneficiaris

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060510

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.