Saltar al contingut principal

Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat

Codi: 09 00 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: El portal de l'Observatori de la Ciutat reuneix en una sola font de consulta en línia la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d'externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. L'Observatori inclou estudis, informes i documents elaborats amb microdades, que s'ofereixen en diversos formats seguint la filosofia Open Data.

Fases del procés estadístic: recollida, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, altres organismes o institucions, operador de transport públic, persona física

Unitat d'informació: accidents de trànsit, empreses, establiments, famílies, habitatges, llars, llocs de treball, naixements, defuncions, persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web, enquesta presencial, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, districte de residència

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual, contínua, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/090008

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

La informació s'estructura en els apartats següents: població, economia i societat, amb diferents subapartats. També es poden trobar indicadors rellevants, els valors dels quals es poden activar per disposar d'informació més detallada. L'Observatori inclou tant estudis, informes i documents elaborats com microdades, que s'ofereixen en diversos formats seguint la filosofia Open Data. També inclou un apartat, anomenat #dadesalinstant, que fa un recull gràfic d'indicadors diversos del municipi i també permet generar informes automàticament sobre demografia, mercat de treball, renda i activitat econòmica, pressupostos municipals liquidats i eleccions municipals.

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: municipis, districtes

Resultats publicats:

Observatori de la Ciutat. Open Data. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Observacions:

Per a algunes variables es disposa d'informació per barris.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.