Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (UE)

Codi: 10 02 05PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Elaboració, manteniment, actualització i difusió del sistema integrat d'indicadors anuals dels ODS per a Catalunya, calculats prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat i els seus criteris de qualitat, solidesa i adequació metodològica. Aquests indicadors, incorporats a l'estadística oficial de Catalunya, permeten fer el seguiment i l'avaluació del grau d'assoliment dels ODS a Catalunya. Aquesta actuació dona resposta al requeriment recollit en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa, llar, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, les establertes en el marc de referència dels indicadors d'Eurostat, relatius als 17 objectius de desenvolupament sostenible

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: (darrera informació disponible)

Periodicitat: anual, contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/100205

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha continuat amb la difusió del sistema d'indicadors, que compta amb 3/4 parts dels indicadors que proposa la bateria europea, i en el qual s'aniran incorporant de manera progressiva i continuada tots aquells altres indicadors que superin els criteris de qualitat, solidesa i adequació als criteris metodològics preestablerts per Eurostat.

Referència temporal de les dades: contínua (darrera informació disponible)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.