Saltar al contingut principal

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ONU)

Codi: 10 02 08PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Organismes col·laboradors: departaments de la Generalitat de Catalunya

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Construcció i difusió d'un marc d'indicadors anuals dels ODS per a Catalunya prenent com a referència la bateria d'indicadors de l'Organització de les Nacions Unides, on s'aniran incorporant de manera progressiva i continuada tots aquells que superin els criteris de qualitat, solidesa i adequació als criteris metodològics preestablerts. Aquests indicadors, incorporats a l'estadística oficial de Catalunya, permetran fer el seguiment i l'avaluació del grau d’assoliment dels ODS a Catalunya. Aquest marc és complementari al sistema integrat d'indicadors dels ODS per a Catalunya calculats prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat, presentats el 23 de setembre de 2020 i l’elaboració, manteniment, actualització i difusió dels quals són objecte de la fitxa 10 02 05 del PAAE 2021. Aquesta actuació dona resposta al requeriment recollit en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa, llar, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, les establertes en el marc de referència dels indicadors de l'ONU, relatius als 17 objectius de desenvolupament sostenible i a les seves fites

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: —

Periodicitat: anual, contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/100208

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.