Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2011
Població ocupada segons branques d'activitat Catalunya
2011
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 62.954
Indústries extractives 5.090
Indústries manufactureres 481.023
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 21.017
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 19.981
Construcció 214.264
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 440.159
Transport i emmagazematge 154.689
Hostaleria 192.164
Informació i comunicacions 109.785
Activitats financeres i d'assegurances 88.265
Activitats immobiliàries 20.376
Activitats professionals, científiques i tècniques 181.873
Activitats administratives i serveis auxiliars 118.011
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 176.409
Educació 244.395
Activitats sanitàries i de serveis socials 257.592
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 57.613
Altres serveis 119.984
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 64.457
Organismes extraterritorials 3.817
Total 3.033.916
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.